Cennik

Kancelaria Jakubiec

Przy ustalaniu wynagrodzenia za usługi Kancelarii brany jest pod uwagę przede wszystkim czas poświęcony przy świadczeniu pomocy prawnej, rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy, a także jej pilność. Z uwagi na powyższe szczegółowe oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po bliższym zapoznaniu się z konkretną sprawą.

W jaki sposób ustalamy wynagrodzenie:

01.

Na pierwszym spotkaniu z klientem w siedzibie Kancelarii.

W przypadku gdy klient zdecyduje się na prowadzenie sprawy przez Kancelarię, wynagrodzenie za udzielone w czasie pierwszego spotkania doradztwo prawne nie zostanie odrębnie naliczone. Jeżeli klient nie zdecyduje się na prowadzenie sprawy, zapłaci jedynie za czas trwania porady prawnej.

02.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej

W przypadku jeżeli klient przedstawi swój problem w sposób wystarczający do wstępnej oceny stanu prawnego sprawy. Klient uzyska wówczas zwięzłą informację o szacunkowym wynagrodzeniu za prowadzenie konkretnej sprawy. Kancelaria zastrzega jednak, iż kwota podana w ten sposób może ulec zmianie w przypadku, gdy pojawią się w sprawie nowe istotne okoliczności mające wpływ na nakład pracy Kancelarii, które nie zostały podane w informacji elektronicznej.

03.

Telefonicznie po przedstawieniu sprawy

W tym wypadku Kancelaria zastrzega jednak, iż kwota podana w ten sposób może ulec zmianie w przypadku, gdy pojawią się w sprawie nowe istotne okoliczności mające wpływ na nakład pracy Kancelarii, które nie zostały podane w trakcie rozmowy telefonicznej.

Sposoby rozliczeń z klientami:

01.

Ryczałtowe

Klient ustala z Kancelarią z góry określone wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zarówno przy jednorazowych poradach prawnych jak również w sprawach wymagających reprezentacji sądowej, a także przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego sposobu jest to, iż klient z góry zna wysokość wynagrodzenia Kancelarii, które pozostaje niezmienne w trakcie trwania całego zlecenia.

03.

Mieszane

Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia mieszanego, w którym występują elementy dwóch powyższych. Stosowane jest ono najczęściej przy stałej obsłudze prawnej lub też w sprawach szczególnie skomplikowanych. Wówczas to klient płaci wynagrodzenie ryczałtowe, w ramach którego Kancelaria świadczy na jego rzecz usługi w określonym limicie godzinowym (najczęściej określonym miesięcznie). Po jego przekroczeniu zaczyna obowiązywać stawka godzinowa. Metoda ta służy przede wszystkim optymalizacji kosztów stałej obsługi prawnej (wówczas to następuje obniżenie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego) i sprawdza się lepiej u klientów, którzy dość dobrze znają swoje zapotrzebowanie na usługi prawne.

02.

Godzinowe

Klient ustala z Kancelarią określoną stawkę godzinową za każdą rozpoczętą godzinę prowadzenia danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zwykle w sprawach, w których klient korzysta ze wsparcia Kancelarii podczas negocjacji lub też gdy zainteresowany jest jedynie okazjonalną pomocą Kancelarii przy większym przedsięwzięciu, które prowadzi samodzielnie. Zalety tego rodzaju rozliczenia ujawniają się szczególnie w sytuacji, gdy klient ma nieregularne i trudne do przewidzenia co do ilości zapotrzebowanie na usługi prawne Kancelarii.

04.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej

W niektórych przypadkach istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia opartego o zasadę tzw. success fee. Wówczas to klient zobowiązany jest do zapłaty Kancelarii niższego wynagrodzenia podstawowego, a w przypadku korzystnego wyniku prowadzonej sprawy dodatkowej specjalnej premii. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w sprawach o dość dużym ryzyku prawnym i znacznej niewiadomej co do ich końcowego efektu, które jednakże w przypadku pozytywnego zakończenia mogą przynieść stronie znaczne korzyści. Sposób ten może być korzystny także dla klientów, którzy w danej chwili nie dysponują środkami wystarczającymi na typowe rozliczanie takiej sprawy. Wynagrodzenie podstawowe Kancelarii jest w tym przypadku znacznie niższe, gdyż opiera się na ograniczonej kalkulacji ponoszonych przez nią kosztów.

Masz problem, ale nie możesz znaleźć fachowej pomocy?